Case beskrivelse

iPad app - VEGA

VEGA for iPad giver et nyskabende overblik over de mange musikarrangementer som afholdes på VEGA og gør det også muligt at genfinde gamle koncertoplevelser i form af liveoptagelser og koncertfotos i høj kvalitet!.

VEGA iPad app er udviklet i et tæt samarbejde mellem VEGA, Tuborg, Appear og OnlineCity.

 

Kalender

 

VEGA play­er

 
Den helt cen­tra­le funk­tion der er at fin­de i VEGA iPad app er ka­len­de­ren, hvor­fra det er mu­ligt at blad­re mel­lem VEGA’s man­ge kon­cer­ter på en helt ny og unik måde. Ka­len­der­over­sig­ten ska­ber både hur­tigt over­blik og gi­ver en unik stem­nings­op­le­vel­se med man­ge ef­fek­ter og li­ve­op­ta­gel­ser fra tid­li­ge­re kon­cer­ter kø­ren­de i bag­grun­den.

 

  Oplev kon­cer­ten igen med VEGA play­er, hvor li­ve­op­ta­gel­ser fra tid­li­ge­re kon­cer­ter på VEGA er at fin­de i fuld HD som strea­mes di­rek­te til ens iPad.  

 

Koncertfotos

 

Nyheder

 
Se bil­le­der fra tid­li­ge­re kon­cer­ter i fuld HD fra både menu og via valg af en be­stemt fo­to­graf. Alle bil­le­der til­gås via den kunst­ne­ri­ske menu, som dy­na­misk vi­ser stem­nings­bil­le­der fra live kon­cer­ter. 

 

  Både ak­tu­el­le og gam­le nyhe­der i en stem­nings­præ­get over­sigt med mu­lig­hed for ef­fek­tivt at søge igen­nem de man­ge nyheds­ar­tik­ler.

VEGA ma­ga­si­net

Nyhedsbrev

Find VEGA

Andre cases

Bliv ringet opSend anmodning
Kontakt os