Case beskrivelse

Mobil affalds app

Hovedformålet med Skidt App er at tilbyde køb af tillægsydelser. Det sekundære formål er at tilbyde en samlet tilgang til flere informationstjenester, der skønnes at have umiddelbar værdi for kunder hos Aalborg Forsyning, Renovation. Overordnet er hensigten at tilbyde en nem adgang til oftest benyttede funktioner, direkte i hånden på brugeren, og det på en måde, der udnytter styrkerne i den mobile platform. Skidt App er tilgængelig på flere platforme. Som native app kan Skidt App downloades til iOS via Apple App Store samt Android via Google Play. Som web-app er Skidt App tilgængelig som mobil-optimeret HTML5 websted.

Skidt App er udviklet af OnlineCity for Open Experience til Aalborg Forsyning, Renovation.

Mo­bil be­ta­ling

 

Den cen­tra­­le funk­tion i Skidt App er køb af ek­­stra af­hent­­ning af da­­grenova­tion. Vha. den­­ne funk­tion kan bor­ge­ren be­ta­­le for at få en ek­­stra sæk af­­fald med, når da­­grenova­tio­nen af­hen­tes.
 
Rent tek­­nisk gen­­nem­­fø­rer man via Skidt App et køb af den ek­­stra af­hent­­ning, og får her­­­ved op­lyst en unik kode. Ko­­den skri­ves på en sed­­del, der sæt­tes på den ek­­stra sæk af­­fald. Når da­­grenova­tio­nen af­hen­tes kan skral­­de­­mænd va­li­­de­re ko­den og her­­­ved be­kræf­te, at den ek­­stra sæk er købt og be­talt.
 
Skidt App un­­der­­støt­ter to be­ta­lings­­­må­­der: Kre­­dit­­kort­­be­ta­ling samt tak­­se­ret SMS. Kre­­dit­­kort­­be­ta­ling gen­­nem­­fø­res på sam­­me måde, som man ken­­der det fra han­­del på net­­tet - man ind­ta­­ster sine kor­top­lys­­nin­­ger og god­ken­­der be­ta­lin­­gen. Be­ta­ling vha. tak­­se­ret SMS be­ty­­der, at be­lø­­bet for den ek­­stra af­hent­­ning læg­­ges på en SMS, og opkræ­ves over te­le­­fon­reg­­nin­­gen.
 
Skidt App be­­­nyt­ter et ek­­­stra lag af sik­ker­hed for at be­­­skyt­te mod mis­­­brug. For at kun­­­ne gen­­­nem­­­fø­re køb skal man så­le­des - før­ste gang tje­ne­sten be­nyt­tes - ind­ta­­­ste mo­­­bilnum­­­mer og der­ef­ter en ak­ti­ve­rings­­­ko­­­de, der sen­­­des pr. SMS til det ind­ta­ste­­­de mo­bil num­­­mer.


 

Henteordning

 

I Skidt App kan man li­ge­le­des se da­to­er og få et over­blik over af­hent­­ning af pa­pir/pap samt småt brænd­bart på ens bopæl. Ka­­len­­de­ren kan hen­tes ved at ind­ta­­ste og søge ef­ter af­hent­­nings­­ka­­len­­der for en spe­ci­­fik adres­­se. Man kan også be­­nyt­te sig at mo­­bil­te­le­­fo­­nens ind­­byg­­ge­­de GPS og star­te en søg­­ning ba­­se­ret på mo­­bil­te­le­­fo­­nens lo­ka­tion.
 
Når man har fun­­det frem til den øn­­ske­­de ka­­len­­der til­­­by­­der Skidt App, at man kan down­lo­a­­de ka­­len­­de­ren og læg­­ge af­hent­­nings­­­da­to­er­­ne ind i mo­­bil­te­le­­fo­­nens ind­­byg­­ge­­de ka­­len­­der-ap­pli­ka­tion. På den måde kan man både sæt­te alar­­mer med på­­­min­­del­­se om at gøre af­­fald klar til af­hent­­ning samt syn­kro­­ni­­se­re med an­dre tje­ne­­ster i “sky­en”. Hvis man be­­nyt­ter en Goog­­le-kon­to kan man få af­hent­­nings­­ka­­len­­de­ren ud på de øv­ri­­ge plat­­for­­me og en­he­­der man be­­nyt­ter.
 
Hen­te­o­rd­­nin­­gen til­­­by­­der også mu­lig­hed for at til­­­mel­­de sig SMS-tje­­ne­­ste. Der ind­ta­stes mo­­bilnum­­mer, og man vil frem­over mod­ta­­ge en SMS da­­gen før af­hent­­ning.


 

Genbrugspladser

 

Skidt App in­­de­hol­­der en over­­sigt af gen­­brugs­­­plad­­ser, hvor bru­­ge­ren har mu­lig­hed for at skif­te mel­lem li­­ste- el­­ler kort-ba­­se­ret vis­­ning. I liste­­vis­­ning sor­te­res gen­­brugs­­­plad­­ser­­ne au­to­­ma­tisk ef­ter af­­stand til bru­­ge­rens nu­væ­ren­­de lo­ka­tion, ba­­se­ret på in­­put fra mo­­bil­te­le­­fo­­nens GPS.
 
For den en­kel­te gen­­brugs­­­plads vi­­ses in­­for­­ma­tion om de ty­­per af­­fald, der kan af­le­ve­res på plad­­sen, for­u­­den prak­tisk in­­for­­ma­tion om adres­­se, åb­­ning­sti­­der samt kon­tak­top­lys­­nin­­ger. Sidst men ikke mindst kan bru­­ge­ren des­u­­den hen­te en ru­te­vej­­led­­ning til nær­me­ste gen­brugs­plads, der ge­­ne­re­res ud fra bru­­ge­rens nu­væ­ren­­de lo­ka­tion. Ru­te­vej­­led­­nin­­gen åb­­nes au­to­­ma­tisk i mo­­bil­te­le­­fo­­nens kort-ap­pli­ka­tion. Hvis mo­­bil­te­le­­fo­­nen til­­­by­­der “turn-by-turn” navi­­ga­tion kræ­ver det så­­le­­des kun et par klik at bli­ve gu­i­­det di­rek­te til en gi­ven gen­­brugs­­­plads.


 

 

Kampagnevideo

Det siger kunden

Jeg har igennem flere år arbejdet sammen med OnlineCity, og det er min oplevelse, at de altid griber udviklingsopgaver an på en seriøs og professionel måde, og leverer god kvalitet i forhold til den plan og kravspecifikation, der er udarbejdet. De er i stand til at kombinere bred udviklingskompetence med nye kreative ideer til funktioner og deres implementering
 

Claus Holmen - Direktør

 

Andre cases

Bliv ringet opSend anmodning
Kontakt os