Vores baggrund

Vo­res hi­sto­rie er en for­tæl­ling om den grund­læg­gen­de, men stær­ke idé, ev­nen til kon­stant at til­pas­se og ud­vik­le sig, om hårdt, hårdt ar­bej­de samt om gen­fød­sel og gå-på-mod. Og den si­ger en mas­se om, hvor­dan vi sta­dig tæn­ker og ar­bej­der.

Læs mere om Vores baggrund »

Vores team

   

Hans Arn­holm Du­e­dal
Ansvarlig for ud­vik­ling

hd@onlinecity.dk

Som en af IT-ver­­de­­nens "blikkenslagere" el­­sker jeg at løse ud­­for­drin­­ger på nye og spæn­­den­­de må­­der ved at for­­bin­­de de helt rig­ti­­ge kom­po­­nen­ter. En god dag i OC er når man op­når det fede re­­sul­tat ef­ter en hel dag med ko­­de­op­ti­­me­rin­­ger.

 

Tho­mas Ri­chard Hof­mann
Pro­­­duk­t­ud­vik­ling & salg | Di­rek­tør & Part­­ner­

th@onlinecity.dk

Mit om­­drej­­nings­­­punkt er pro­­dukt- og kon­­cep­t­ud­vik­ling. En god dag er når skæ­ve ide­er bli­ver til in­­nova­ti­ve pro­­­duk­ter. Li­­­vet som evig iværk­­­sæt­ter er jo skønt!!

 

Birol Al­ti­nok
Ad­­­mi­­­ni­­­stra­tion, regn­­­skab & salg | Di­rek­tør & Part­­ner­

ba@onlinecity.dk

At sik­re en ef­­­fek­tiv ad­­­mi­­­ni­­­stra­tion og kun­­­de­­­ser­vi­­­ce er et ab­so­lut fo­­­kus for mig. En god dag i OC er når kun­­­de­til­freds­he­­­den er størst. Og så selv­­føl­­ge­lig når reg­­nin­­ger­­ne bli­ver be­talt til ti­­den;-)

         
   

Mor­ten Ager­bæk Ri­ber
On­li­ne Mar­ke­ting Ma­na­ger

mr@onlinecity.dk

Med en skarp pen kom­bi­ne­ret med  en til­pas mæng­de nør­de­d­hed, sør­ger Mor­ten for at ud­bre­de Ga­tewayAPI til sto­re dele af ver­den via On­li­ne Mar­ke­ting og PR.

 

Ja­cob Møl­ler
Sup­port og Ju­­ni­or Softwa­re En­­gi­­ne­er

js@onlinecity.dk

Jeg er bi­dra­ger til den lø­ben­de ud­vik­ling og for­bed­ring af ga­tewayAPI.com, og hjæl­per des­u­den vo­res salgsteam med tek­ni­ske spørgs­mål fra kun­der. En god dag er, når nye kun­der kan for­stå vo­res do­ku­men­ta­tion og op­le­ve en let on­bo­ar­ding uden for me­get hjælp.
 

Las­se Nør­by
UI/UX de­­sig­­ner

ln@onlinecity.dk

At flyt­te en pixel lidt til høj­re og så til ven­­stre igen og der­i­­gen­­nem sik­re den op­ti­­ma­­le bru­­gero­p­le­vel­­se, er hvad Las­­se kan og det vi el­­sker ham for! Las­­se ind­­går i den tek­­ni­­ske fron­tend ud­vik­ling, hvor han både bi­dra­­ger til kode og de­­sign.

         
   

Mor­ten Skyt
Web-udvikler

ms@onlinecity.dk

Mor­ten er en er­­fa­ren fron­tend-ro­t­te, som sæt­ter en stor ære i at ska­­be høj bru­­ger­ven­lig­hed med fo­­kus på over­hol­­des af de ny­e­­ste stan­­dar­­der in­­den­­for we­b­ud­vik­ling.

 

Tho­mas Du­er­lund
Drift & An­droid app ud­vik­ling

td@onlinecity.dk

Jeg sik­rer at ma­ski­n­rum­­­met al­­­tid er vels­murt og at vore man­­­ge ser­ve­re og tek­­­ni­­­ske plat­­­for­­­me er on­li­­­ne 24/7. Li­­ge­le­­des er jeg den pri­­mæ­re An­droid ud­vik­­ler i OC. En god dag i OC er når der er styr på drif­ten, og når nye An­droid op­­ga­ver lan­­der på mit bord.

 

Jari Berg
Web-udvikler

jb@onlinecity.dk

Ud­vik­ling af web og Win­­­dows ap­pli­ka­tio­­­ner er mit pri­­­mæ­re fo­­­kus. En god dag i OC er når vo­res kun­­­der kom­­­mer til­­­­­ba­­­ge og for­tæl­­­ler om den suc­­­ces, man har væ­ret med til at ska­­­be. 

         
   

Bri­an Vil­helm­sen
Web-ud­vik­ler

bv@onlinecity.dk

Jeg er den pri­­mæ­re ud­vik­­ler på live/BACKEND. At del­ta­­­ge i den lø­­­ben­­­de pro­­­duk­t­ud­vik­ling og sæt­te helt nye stan­­dar­­der for den­­­ne fan­ta­sti­­­ske kul­­­tur-plat­­­form er både sjovt og be­ri­­­gen­­­de.

 

Jo­nas Bruns­gaard
Systemudvikler

jo@onlinecity.dk

Jeg be­skæf­ti­ger mig med den pri­mæ­re pro­duk­t­ud­vik­ling i OC som spæn­der fra både ba­ck­end og fron­tend re­la­te­re­de pro­jek­ter til de­fi­ne­ring af sy­ste­mar­ki­tek­tur. En god dag i OC er, når jeg sam­men med OC’s stær­ke ud­vik­lings­team lø­ser kom­pli­ce­re­de ud­vik­lings­op­ga­ver og nye pro­duk­ter ser da­gens lys.

 

Ah­met Al­ti­nok
Regnskab

regnskab@onlinecity.dk

Jeg har min bag­­grund i for­ret­­nings­­ad­­mi­­ni­­stra­tion samt jura og har idag styr på de øko­­no­­mi­­ske for­hold i On­li­­neCi­ty og sik­rer både den dag­li­­ge bog­­fø­ring, samt den øko­­no­­mi­­ske so­li­­di­tet.

 

Bliv ringet opSend anmodning
Kontakt os