Case beskrivelse

Mobil afstemning

Under DR’s underholdningsshow Husk Lige Tandbørsten 2012 blev publikum og tv-seerne inddraget direkte under showet, og kunne via mobilen således være med til at bestemme  skæbnen for de “udvalgte” under showet. 

Mobil afstemningen blev udviklet og driftet af Accedo, Appear og OnlineCity for Douglas entertainment til DR.

 

Setup

Kon­cep­tet bag Husk Lige Tand­bør­sten er (ud­over et højt ener­gi­ni­veau og man­ge præ­mi­er), at både pu­bli­kum og se­e­re bli­ver ind­dra­get ak­tivt i showet. Mo­bi­len bli­ver i dag al­le­re­de an­vendt i man­ge shows i form af SMS-af­stem­ning, men un­der Husk Lige Tand­bør­sten 2012 var der brug for nytænk­ning, hvor tra­di­tio­nel SMS-af­stem­ning ikke kun­ne leve op til den ha­sti­ge ek­se­kve­ring og in­ter­ak­tion, der er showets præ­mis.


Foto: DR/Ni­co­las To­bi­as Føls­gaard

Mo­bil af­stem­ning

Mo­bil­te­le­fo­nen skul­le der­for an­ven­des på en ny måde, som hver­ken var set el­ler prø­vet før un­der et live TV-show i Dan­mark. Publi­kum og se­er­ne skul­le så­le­des via en mo­bil we­bapp stem­me, og re­sul­ta­tet af af­stem­nin­gen blev få mi­nut­ter ef­ter bragt til vær­ten for showet, som ef­ter­føl­gen­de af­slø­re­de skæb­nen for del­ta­ger­ne og se­er­ne.

Af­stem­nin­gen var byg­get op om­kring fle­re valg­mu­lig­he­der, som blev fri­gi­vet un­der showet fra et til­hø­ren­de ba­ck­end-sy­stem, hvor­fra af­stem­nings­re­sul­ta­tet kun­ne føl­ges live.

Drift

Hele af­stem­nings-se­tup­pet blev dre­vet via Ama­zon web­ser­vi­ces i et re­dun­dant og ska­ler­bart cloud­mil­jø, som kun­ne hånd­te­re de man­ge hund­re­de tu­sin­der sam­ti­di­ge af­stem­nin­ger fra hele lan­det. Cloud se­tup’et var kon­stru­e­ret til au­to­ma­tisk at op­ska­le­re til den nød­ven­di­ge ka­pa­ci­tet, så­le­des, at bru­gero­p­le­vel­sen un­der af­stem­nin­gen for både pu­bli­kum, se­e­re og DR-ad­mi­ni­stra­tion ikke var hæm­met af de lan­ge svar­ti­der, der ty­pisk op­le­ves ved sto­re af­stem­nin­ger som X-Fa­ctor og Vild med Dans.

On­li­neCi­ty har ind­gå­en­de knowhow til Ama­zon web ser­vi­ces og har igen­nem part­ner­af­ta­ler med Ama­zon de nød­ven­di­ge ad­gan­ge til drift og ved­li­ge­hol­del­se af cloud ser­vi­ces.

Andre cases

Bliv ringet opSend anmodning
Kontakt os