Vi bygger Apps!

Med afsæt i vores mangeårige erfaring i app- design & udvikling, kombineret med vores professionelle platforme inden for Gateway og eMarketing ydelser, er OnlineCity den optimale sparringspartner og leverandør til udviklingen af app’s. Vi tilbyder hele pakken fra rådgivning & koncept, design & udvikling til eksekvering af den rette lanceringsstrategi. 

Vi tilbyder native app-udvikling inden for iOS (iPhone & iPad), Android, Windows samt Mobilt Web. Vores medarbejdere har alle ekspertviden inden for hver platform, som er vore kunders garanti for et vellykket app koncept. 

App til alle platforme

iOS app An­droid app Windows app Web App
Via iTu­nes App sto­re fra Ap­ple er det mu­ligt både at sæl­ge og ud­by­de gra­tis ap­p’s til sine må­l­grup­per, som an­ven­der Ap­ple’s pro­duk­ter.

Vi til­by­der ud­vik­ling af na­ti­ve iOS ap­p’s til både iPho­ne, iPad samt iPod bru­ge­re, som vi ud­vik­ler med de­di­ke­ret de­sig­ner og ud­vik­le­re som alle har eks­pertvi­den in­den for net­op na­ti­ve iOS kon­cept, de­sign og ud­vik­ling.
 
Med af­sæt i Goog­le Play er det mu­ligt at ud­by­de ap­p’s til An­droid-bru­ge­re, hvil­ket både om­fat­ter An­droid mo­bil­te­le­fo­ner og tab­lets fra man­ge for­skel­li­ge pro­du­cen­ter som f.eks. Sams­ung, HTC, Goog­le, Asus etc.

Vo­res de­di­ke­re­de de­sig­ner og ud­vik­le­re har igen­nem vo­res om­fat­ten­de er­fa­ring med An­droid ud­vik­ling op­byg­get et unik knowhow, der sik­rer fuld ud­nyt­tel­se af de tek­ni­ske mu­lig­he­der i An­droid-plat­for­men.

Som det se­ne­ste skud på stam­men til­by­der On­li­neCi­ty ud­vik­ling af apps til Win­dows pro­duk­ter. Ud­gangs­punk­tet her­for er Mo­dern UI Sty­le græn­se­fla­den, der gi­ver vo­res kun­der mu­lig­hed for at ud­kom­me med apps til man­ge af Mi­cro­soft's pro­duk­ter som f.eks. Win­dows Pho­ne, XP, tab­lets etc.

Med en mo­bil web app når man alle må­l­grup­per på sam­me løs­ning, hvil­ket gi­ver en ræk­ke for­de­le. F.eks. så en løs­ning ska­le­rer til for­skel­li­ge plat­for­me, så­som mo­bil­te­le­fon, tab­lets og alm. web-brow­ser.

Med re­spon­si­ve web­de­sign sik­rer vi at dit web app kon­cept præ­sen­te­res på den bedst op­ti­me­re­de måde på de respek­ti­ve mo­bi­le en­he­der.

 

Sådan bygger vi app's

Kon­cept gen­nem­gang Design Udvikling
  Her gen­nem­går vi alle de grund­læg­gen­de ide­er og øn­sker som kom­mer fra dig, el­ler det bu­reau du har til­knyt­tet. Ofte ta­ger vi ud­gangs­punkt i en wor­ks­hop, hvor alle pro­jek­t­del­ta­ge­re fra kun­den, pro­jekt­le­der, de­sign og app ud­vik­ler er til ste­de. Ar­bej­det her mun­der ud i en krav­spe­ci­fi­ka­tion med grovskit­ser, der god­ken­des af alle par­ter.   Når krav­spe­ci­fi­ka­tio­nen er gen­nem­gå­et og kl­ar­gjort, star­tes de­sign­pro­ces­sen, som al­tid er en spæn­den­de og læ­re­rig pro­ces, hvor kon­cep­tet fi­ne­tu­nes til ud­vik­lings­mæs­sigt brug. Når grund­de­sig­net er på plads, på­be­gyn­des den funk­tio­nel­le del af de­sig­net, hvor alle dele af app funk­tio­na­li­te­ten af­kla­res og in­d­ar­bej­des i de­sig­net
 
  Når de­sign­fa­sen er vel over­stå­et, igang­sæt­tes den egent­li­ge ud­vik­ling af ap­p’en, hvor ud­vik­ler, pro­jekt­le­der og en re­præ­sen­tant fra kun­den del­ta­ger i en ite­ra­tiv pro­ces, hvor funk­tio­ner og  kon­cep­ter (gen)vur­de­res un­der­vejs og de­sig­nets evt. til­pas­ses.  
Kvalitetsikring Lancering Opfølgning
  Når ud­vik­lin­gen er over­stå­et star­ter den sid­ste og alt­af­gø­ren­de del, nem­lig kva­li­tets­sik­rin­gen som vi til­læg­ger stor vig­tig­hed, da det er her app kon­cep­tet skal be­stå lakmusprø­ven. Her bli­ver alle dele af app kon­cep­tet te­stet af On­li­neCi­tys egne me­d­ar­bej­de­re samt via bru­ger­tests fra kun­dens side.   Ef­ter den sid­ste kva­li­tets­sik­ring er det tid til lan­ce­ring på de respek­ti­ve mar­keds­plad­ser, så­som App sto­re, Goog­le Play og Win­dows Sto­re som On­li­neCi­ty sam­men med kun­den va­re­ta­ger.
 
 
Ef­ter god­ken­del­se af app kon­cep­tet vil On­li­neCi­ty ana­ly­se­re tra­fik­ken og sam­men med kun­den del­ta­ge i den ef­ter­føl­gen­de kom­mu­ni­ka­tion af app kon­cep­tet samt ef­ter­føl­gen­de op­følg­ning og evt. op­ti­me­ring.

 

app udvikling

Læs mere om hvor­dan man får et suc­ces­fuldt app-pro­jekt sam­men med os og om de vig­ti­ge over­vej­el­ser, man som app ud­by­der bør gøre sig før et app-pro­jekt igang­sæt­tes.

Læs mere om app udvikling »

Andre cases

Bliv ringet opSend anmodning
Kontakt os