Case beskrivelse

i-Bog app

Gyldendals DIGITALE LÆREMIDLER giver adgang til at læse Gyldendals mange digitale bøger på mobilen, som Web-app og nu også som Windows 8 App i Microsofts Windows store. Formålet er, udover at give adgang til Gyldendals mangfoldige samling af digitale bøger, at skabe fremtidens platforme, hvor det at læse en bog når helt nye standarder.

Gyldendals DIGITALE LÆREMIDLER for Windows App er udviklet i et tæt samarbejde mellem Microsoft Danmark, Gyldendal, Appear og OnlineCity.

 

Over­sigt over di­gi­ta­le læ­re­mid­ler

Ved start af ap­pen bli­ver bru­ge­ren mødt af en lo­gin-side, hvor­fra der ind­ta­stes UNI-lo­gin el­ler Gyl­den­dals egen e-nøg­le. Ef­ter va­li­de­ring mø­der bru­ge­ren som det før­ste et bi­bli­o­tek over de bø­ger, der kan til­gås og down­lo­a­des. 

Ud­over mu­lig­he­den for at hen­te bø­ger, man ikke har down­lo­a­det end­nu, gi­ver bi­bli­o­te­ket også ad­gang til at an­ven­de man­ge søge- og sor­te­rings­funk­tio­ner. Bru­ge­ren kan nemt ori­en­te­re sig ift. hvil­ke bø­ger, der al­le­re­de er down­lo­a­det, hvil­ke man pt. er igang med at læse samt de fa­vo­ritbø­ger, man fin­der bedst. 

Læs di­gi­ta­le bø­ger

Ud­over en ek­stremt bur­ger­ven­lig læ­se­navi­ga­tion, med hur­tig zoom og si­de­skift, har bru­ge­ren mu­lig­hed for at tage no­ter til se­ne­re brug. An­dre funk­tio­ner, der er at fin­de i ap­p’en er; søg­ning, hur­tigt si­de­skift, ind­holds­for­teg­nel­se samt valg for en­kelt- el­ler dob­belt­si­de.

Andre cases

Bliv ringet opSend anmodning
Kontakt os