SMS, MMS og email markedsføring

eMarketing & kundeklub

Med OnlineCity eMarketing kan din virksomhed nu målrette Jeres SMS, MMS og email markedsføring og styre kundeklubben, så den skaber størst mulig værdi for både din virksomhed og dine kunder. Vi kan tilbyde alle former for løsninger, som sikrer en optimal udnyttelse af dine kampagnekroner.

Muligheder » Moduler & funktioner Økonomi » Abonnement & trafik Rådgivning » Service & support Demo » Se en demo

Kundeadministration

I On­li­neCi­ty eMar­ke­ting re­gi­stre­res og hånd­te­res alle kun­de­op­lys­nin­ger. Data kan en­ten ind­ta­stes ma­nu­elt, over­fø­res fra ek­ster­ne sy­ste­mer via API, f.eks. fra virk­som­he­dens ERP-sy­stem, for­mu­lar på hjem­mesi­de mv., el­ler op­ret­tes ved til­mel­ding via SMS.

Alle kun­de­da­ta kan bru­ges i mar­keds­fø­rings­ø­je­med - både i for­hold til seg­men­te­ring af kun­der og in­di­vi­du­a­li­se­ring af SMS-, MMS- el­ler email­kampag­ner.

Kun­de­da­ta kan lø­ben­de ved­li­ge­hol­des di­rek­te i On­li­neCi­ty eMar­ke­ting, men via API er det til­li­ge mu­ligt at op­da­te­re data fra ek­ster­ne tje­ne­ster. API un­der­støt­ter da­ta­ud­veks­ling med SSL-kryp­te­ring, så per­son­føl­som­me data fra f.eks. web-for­mu­lar på web- el­ler mo­bilsi­de kan over­fø­res sik­kert.
 

 

 

Kampagnehåndtering

Ud­sen­del­se af SMS-, MMS- samt email­nyheds­bre­ve er cen­tra­le kampag­ne­værk­tø­jer, som gi­ver mu­lig­hed for at plan­læg­ge og må­l­ret­te kampag­ner­ne til den en­kel­te kun­de. Mod­ta­gel­se af SMS i for­bin­del­se med SMS-kon­kur­ren­ce, el­ler an­den form for SMS-ak­ti­vi­tet, gi­ver mu­lig­hed for at ud­nyt­te call to action og gøre ens kampag­ne nær­væ­ren­de og le­ven­de.
 
Overtak­se­ring af SMS gi­ver mu­lig­hed for kampag­ne­ind­tæg­ter i lø­bet af kampag­nens le­ve­tid og gi­ver der­ved mu­lig­hed for reel fortje­ne­ste. Med MMS kan du ud­nyt­te dine mo­bil­kampag­ner og an­ven­de bil­le­de, lyd, tekst og vi­deo som ek­stra kryd­de­ri på din mar­ke­ting.
 

Sta­ti­stik og kampag­ne­op­ti­me­ring

Som en vig­tig del af kampag­ne­af­vik­lin­gen op­sam­ler On­li­neCi­ty eMar­ke­ting sta­ti­stik på både ud­vik­lin­gen i kun­de­da­ta­ba­sen og al tra­fik, der ved­rø­rer ud­sen­del­se samt mod­ta­gel­se af SMS-, MMS- og email. Den op­sam­le­de sta­ti­stik kan en­ten lø­ben­de el­ler ved kampag­ne­af­slut­ning ana­ly­se­res med hen­blik på ef­ter­føl­gen­de op­ti­me­ring.
 
On­li­neCi­ty er be­hjæl­pe­lig med at ana­ly­se­re og for­tol­ke den op­sam­le­de sta­ti­stik, så data ef­ter­føl­gen­de an­ven­des op­ti­malt og kan være ud­gangs­punkt for kon­kre­te hand­lin­ger.

 

Andre funktioner & services

 • API services
  API services

  Sik­ker da­ta­over­før­sel via web-ser­vi­ces til brug for da­ta­ud­veks­ling mel­lem eMar­ke­ting sy­stem og ek­stern ser­vi­ce som f.eks. hjem­mesi­de, ERP sy­stem el­ler an­dre ser­vi­ces.

 • Overtaksering
  Overtaksering

  Tak­se­ring af alle dan­ske abon­nen­ter - uan­set ope­ra­tør. Mulig­hed for at tak­se­re abon­nen­ter i man­ge an­dre lan­de - kon­takt os for at høre nær­me­re om til­gæn­ge­li­ge lan­de.

 • Donation
  Donation

  Of­fent­li­ge ind­sam­lin­ger (be­mærk dis­se skal være for­hånds­god­kendt af po­li­ti­et) kan be­nyt­te do­na­tion via SMS, hvor ope­ra­tø­rer­ne ta­ger et sær­ligt, lavt re­ve­nue sha­re. Læs mere hos Po­li­ti­et og på ram­me­af­ta­len.dk.

 • Email skabeloner
  Email skabeloner

  Få smuk­ke email kampag­ner via email ska­be­lon mo­du­let.

 • Rettigheder
  Rettigheder

  Ad­mi­ni­stra­tion af de me­d­ar­bej­de­re som skal have ret­tig­hed til at ar­bej­de i eMar­ke­ting sy­ste­met. Mulig­hed for både ip-be­skyt­tel­se og ad­gangs­kon­trol. 

 • SSL kryptering
  SSL kryptering

  Alle dele af eMar­ke­ting sy­ste­met er 128-bit kryp­te­ret, som er din ga­ran­ti for at kun­de­da­ta op­be­va­res sik­kert og for­svar­ligt. 

Uan­set hvor sto­re el­ler små dine be­hov er for at må­l­ret­te din eMar­ke­ting og sty­re dine kun­de­klub ak­ti­vi­te­ter, har vi en løs­ning der pas­ser el­ler kan til­pas­ses dine be­hov. Vi er med i hele pro­ces­sen og bi­står også ger­ne med den lø­ben­de rå­d­giv­ning, fa­ci­li­te­ring samt fast­sæt­tel­se af suc­ceskri­te­ri­er for mak­si­mal ud­nyt­tel­se af dine eMar­ke­ting kampag­ner.

Du kan her på si­den se vo­res pris og pro­dukt­struk­tur for vo­res eMar­ke­ting sy­stem. Har du spørgs­mål er du vel­kom­men til at kon­tak­te os.

Produktkategorier

Prisliste
BESTIL

BESTIL

BESTIL
Op­sæt­ning af eMar­ke­ting plat­form
 
2.000,- 5.000,- 8.000,-
Må­ned­lig drift & ser­vi­ce
 
850,- 3.300,- 5.800,-
SMS pris | Se volumenpriser her
(DK - 0-tak­se­ret)
0,27 0,25 0,24
SMS pris ved overtak­se­ring | Se volumenpriser her
(DK - overtak­se­ring på 1204)
0,35 0,32 0,30
MMS pris | Se volumenpriser her
(DK - 0-tak­se­ret)
1,75 1,70 1,60
MMS pris ved overtak­se­ring | Se volumenpriser her
(DK - overtak­se­ring på 1204) 
1,80 1,75 1,60
Email pris
 
0,05 0,04 0,03
Per­son­da­ta op­slag
(DK)
0,30 0,25 0,20
Ek­stra keyword på 1204 pr. må­ned
(Til ind­gå­en­de SMS & MMS)
99,- 75,- 49,-
Specialudvikling
 
- Kon­takt os Kon­takt os
Ud­vi­det ser­vi­ce­af­ta­le
(SLA)
- - Kon­takt os
Kampagnehåndtering
(Lø­ben­de spar­ring & fast­sæt­tel­se af mål­sæt­nin­ger)
- - Kon­takt os
Timepris
 
850,- 850,- 850,-
Funk­tio­ner & ser­vi­ce      
Brugeradministration
(Me­d­ar­bej­de­re ad­min & ret­tig­heds­sty­ring)
Grup­pe og kun­de mo­dul
(Kun­de­re­gi­ster & per­son­da­ta ad­mi­ni­stra­tion)
An­tal kun­der
(Max an­tal kun­der i da­ta­ba­sen)
Ubegrænset Ubegrænset Ubegrænset
SMS mar­keds­fø­ring
(SMS af­sen­del­se & overtak­se­ring)
SMS mod­ta­gel­se
(SMS kon­kur­ren­cer, 
overtak­se­ring, SMS til e-mail mv.)
MMS mar­keds­fø­ring
(MMS af­sen­del­se)
E-mail mar­keds­fø­ring
(Nyhedsbrev afsendelse)
Inkl. HTML email ska­be­lon
(Op­sæt­ning & QA, eks­kl. de­sign)
1 2
Inkl. keywords på 1204
(Mod­ta­gel­se af SMS)
2 4
Sta­ti­stik mo­dul
(På kun­der, SMS, MMS og email af­sen­del­se samt åb­nings­ra­te)
API in­te­gra­tion
 
Bil­le­der i gal­le­ri­da­ta­ba­se
(Max an­tal bil­le­der i da­ta­ba­sen)
Ubegrænset Ubegrænset Ubegrænset
Mulig­hed for specialudvikling
 
Fast Key Ac­co­unt Ma­na­ger
 
Kampagnehåndtering
(
Lø­ben­de spar­ring & fast­sæt­tel­se af mål­sæt­nin­ger)
Ud­vi­det ser­vi­ce­af­ta­le
(SLA)
Driftsservice
(24x7x365)
Email & te­le­fon ser­vi­ce
(In­den for åbningstid)
  BESTIL BESTIL BESTIL

 

VOLUMENPRISER FOR SKANDINAVIEN

Se volumenpriser for af­sen­del­se af stør­re an­tal email og SMS, MMS be­ske­der i Skan­di­navi­en. Vi til­by­der SMS af­sen­del­se i over 180 lan­de og hvis du har spe­ci­fik­ke be­hov, for af­sen­del­se til be­stem­te lan­de skal du kon­tak­te os for en nær­me­re di­a­log. Klik ne­den­for for at se volumenpriser for af­sen­del­se af email, SMS og MMS.

Læs mere om VOLUMENPRISER FOR SKANDINAVIEN »


Rå­d­giv­ning & spar­ring

Som eMar­ke­ting kun­de hos On­li­neCi­ty har du al­tid den sid­ste nye vi­den til rå­dig­hed og vi til­by­der både lø­ben­de rå­d­giv­ning og et fast for­løb, hvor vi sam­men fast­sæt­ter de suc­ceskri­te­ri­er dine eMar­ke­ting ak­ti­vi­te­ter skal op­stil­les om­kring.

On­li­neCi­tys me­d­ar­bej­de­re har med er­fa­ring i nog­le af de stør­ste eMar­ke­ting kon­cep­ter i dan­mark et vel­fun­de­ret grund­lag for at være den op­ti­ma­le spar­rings­part­ner i hele pro­ces­sen.

 

 

 

Drift & kun­de­ser­vi­ce - 24x7x365

Ser­vi­ce, drift og sup­port er ry­gra­den i On­li­neCi­tys for­ret­ning og va­re­ta­ges al­tid af kva­li­fi­ce­ret per­so­na­le.

Alle On­li­neCi­tys eMar­ke­ting ser­vi­ces er over­vå­get af On­li­neCi­tys over­våg­nings­sy­ste­mer internt som eksternt, som kon­stant hol­der øje med evt. drifts­for­styr­rel­ser el­ler an­dre tek­ni­ske for­styr­rel­ser og der står al­tid per­so­na­le klar til at ud­bed­re evt. drifts­pro­ble­mer el­ler an­dre sup­port op­ga­ver.
 

Support

Alle eMar­ke­ting kun­der har al­tid mu­lig­hed for at kom­me i kon­takt med en af vore sup­port­me­d­ar­bej­de­re, som står klar til at hjæl­pe dig døg­net rundt. Sup­port uden for nor­mal åb­nings­tid be­teg­nes som akut sup­port og er al­tid be­man­det.

Det er mu­ligt at teg­ne ud­vi­det sup­port (SLA) af­ta­le med On­li­neCi­ty på det ni­veau som pas­ser din virk­som­hed, så­le­des at kri­ti­ske kampag­ne ak­ti­vi­te­ter har et pas­sen­de ser­vi­ce ni­veau. Kon­takt os ger­ne for at høre om mu­lig­he­der­ne i en ud­vi­det ser­vi­ce­af­ta­le for din virk­som­hed.
 

 

 

Servicemål

On­li­neCi­ty har op­stil­let en ræk­ke over­ord­ne­de ser­vi­ce­mål, som vi ga­ran­te­rer alle vore eMar­ke­ting kun­der.

Vo­res ser­vi­ce­mål:

 • Ga­ran­te­ret op­pe­tid: 99,9% på ser­ver
 • Over­våg­nig: Døg­nover­våg­ning af ser­ver
 • Ba­ck­up:  Dag­lig ba­ck­up, 7 da­ges rul­len­de
 • Sup­port: Ga­ran­te­ret sup­port in­den for nor­mal åb­nings­tid
 • Ud­vi­det ser­vi­ce­af­ta­le (SLA): 24x7x365 sup­port

Ved­li­ge­hol­del­ses­ar­bej­de plan­læg­ges og ud­fø­res, så det er til mindst gene for vo­res kun­der som ty­pisk er på ikke kri­ti­ske tids­punk­ter om nat­ten.
 

Valg af leverandør

Hvorfor OnlineCity?

OnlineCity har udover sine mange års erfaring i eMarketing rådgivning, udvikling og drift et teknisk setup, som sikrer vore kunder den mest stabile og effektive eMarketing leverance. Vi måler løbende på vores kunders tilfredshed og optimerer løbende på alle områder, så der altid er stor kundetilfredshed hos alle vore eMarketing kunder i alle produktkategorier.

Nogle af de tilfredse kunder som idag anvender OnlineCitys eMarketing system er:

 • Danske Bank
 • TopDanmark
 • Jensen’s Bøfhus
 • Tulip

OnlineCity udbyder idag eMarketing systemer for mere end 500 kunder i både danmark og udlandet.

Du kan her se en demo af vores eMarketing system og få et godt indblik i de mange moduler og funktioner som OnlineCity eMarketing tilbyder. Ønsker du selv at afprøve, så kontakt os og vi vil sende dig de nødvendige informationer og adgangsoplysninger. Har du spørgsmål er du også velkommen til at kontakte os.

Tillæg eMarketing demo video

Bestil demo login 
Gå til demo side 
Spørgsmål til eMarketing 

Video på vej!
  Copyright © OnlineCity

 

 

Bliv ringet opSend anmodning
Kontakt os