Løsninger & ydelser

 • App ı

  Vi tilbyder udvikling af native apps inden for iOS, Android og Windows samt HTML 5 web app.  Læs mere

 • Gateway ı

  Afsendelse og modtagelse af SMS, MMS og e-mail i hele verden fra ét og samme gateway API. Læs mere

 • eMarketing ı

  Målret markedsføringen via SMS, MMS og e-mail og hold styr på segmenterne. Læs mere

 • SMS priser ı

  Afsend BULK SMS i Danmark fra 0,08 øre og opnå BULK adgang til resten af verden. Læs mere

 • Event ı

  Det komplette event og emarketing værktøj til administration for spillesteder. Læs mere

 • Rådgivning ı

  Få strategisk rådgivning i udnyttelse og optimering af dine mobil aktiviteter. Læs mere

Sidste nyt

GYLDENDALS DIGITALE LÆREMIDLER

Gyl­den­dals di­gi­ta­le læ­re­mid­ler er ud­kom­met un­der iOS - iPad og der­med fin­des løs­nin­gen nu både som iOS, Win­dows Apps og HTML5.

Vi er rig­tig stol­te af det re­sul­tat, de man­ge ud­vik­lings­ti­mer har ført til. Tjek løs­nin­gen ud her

live/BACKEND

Vi har net­op på­be­gyndt ud­vik­lin­gen af ef­ter­føl­ge­ren til PAWS v6. Den nye plat­form har fået nav­net live/BACKEND!

live/BACKEND bli­ver alt det gode vi ken­der fra PAWS, til­ført su­pero­p­ti­me­ret re­spon­si­ve bru­ger­fla­de og gode gen­ne­m­ar­bej­de­de funk­tio­ner, som vil give event­ma­ge­re de op­ti­ma­le for­hold for event ad­mi­ni­stra­tion.

Vil du føl­gen­de vo­res ar­bej­de og evt. del­ta­ge i ud­vik­lin­gen så til­meld dig vo­res face­book­grup­pe her

 

STEMPELKORT APP TIL DE DANSKE TANKSTATIONER

Hvor­dan ska­ber vi som virk­som­hed stør­re loy­a­li­tet og præ­fe­ren­ce for Food Stop pro­duk­ter på de dan­ske tank­sta­tio­ner?

I til­by­der je­res kun­der en stem­pel­kort app til iOS og An­droid!

Med et en­kelt stem­pel­kort kon­cept har vi sam­men med BFI skabt en suc­ces­fuld loy­a­li­tets­plat­form. Plat­for­men be­står af iOS og An­droid ap­p’s samt et skræd­der­sy­et ad­mi­ni­stra­tions­sy­stem til hånd­te­ring af kampag­ner samt mo­bil mar­keds­fø­ring, som den en­kel­te tank­sta­tion selv kan af­vik­le lo­kalt.

Hent og af­prøv selv ap­p’en her

RESPONSIVE MAIL DESIGN

Vi har net­op lagt sid­ste hånd på en ny ver­sion af On­li­neCi­ty eMar­ke­ting sy­stem. Blandt man­ge af de nye mu­lig­he­der og funk­tio­ner, fin­des nu også af­vik­ling af re­spon­si­ve email af­sen­del­se, hvor ind­hol­det au­to­ma­tisk til­pas­ser sig mod­ta­gers skærm­stør­rel­se.

Med et re­spon­si­ve email de­sign, be­hø­ver du nem­lig ikke at be­kym­re dig om, hvor­dan dit nyheds­brev ta­ger sig ud på de for­skel­li­ge en­he­der med for­skel­li­ge skærm­stør­rel­ser som f.eks. mo­bil­te­le­fon, tab­lets el­ler an­dre skærm­for­ma­ter.

Kon­takt os hvis vi skal se på mu­lig­he­den for at din virk­som­hed kan ud­nyt­te de nye mu­lig­he­der i On­li­neCi­ty eMar­ke­ting sy­stem.

SMS WALL FOR SYDBANK

Med en SMS wall  gi­ver Syd­bank de­res kun­der mu­lig­hed for at del­ta­ge i de­bat­ten via mo­bi­len. SMS wall er en løs­ning der gi­ver mu­lig­hed for at del­ta­ge­re un­der f.eks. en kon­fe­ren­ce kan sen­de spørgs­mål og kom­men­ta­rer di­rek­te til fored­rags­hol­de­ren.

Med SMS wall er det ble­vet nem­me­re at hol­de en dy­na­misk og ef­fek­tiv di­a­log med sit pu­bli­kum og må­l­grup­pe.

Vil du høre mere om, hvor­dan din virk­som­hed kan an­ven­de SMS og MMS wall, så kon­takt Tho­mas Hof­mann på th@oc.dk

NY KOLLEGA

Vi by­der Jo­nas Bruns­gaard vel­kom­men som ny kol­le­ga i On­li­neCi­ty.

Jo­nas er en er­fa­ren sy­stem­ud­vik­ler. Med sine stær­ke kom­pe­ten­cer in­den­for både  ba­ck­end- og fron­ten­d­ud­vik­ling vil han ind­gå i den pri­mæ­re pro­duk­t­ud­vik­ling af On­li­neCi­tys nye ga­teway og eMar­ke­ting løs­nin­ger.

Jo­nas kan kon­tak­tes på jo@oc.dk og sid­der pri­mært på vo­res kon­tor i Kø­ben­havn. 

 

OC team

Chri­stop­her Gers­bo

Med fast hånd sty­rer jeg sam­­men med vore kun­­der og re­­sten af vo­res team, de man­­ge spæn­­den­­de pro­j­ek­ter sik­kert i mål. En god dag i OC er når nye pro­jek­ter lan­ce­res (til ti­den!) og skal ud og leve de­res liv i vir­ke­lig­he­den.

Tek­­ni­sk pro­jek­t­le­­der­ | cg@onlinecity.dk

Tho­mas Hof­mann

Mit om­drej­nings­punkt er pro­dukt- og kon­cep­t­ud­vik­ling. En god dag er når skæ­ve ide­er bli­ver til in­nova­ti­ve pro­­duk­ter. Li­­vet som evig iværk­­sæt­ter er jo skønt!!

Pro­­duk­t­ud­vik­ling & salg | Di­rek­tør & Part­ner | th@onlinecity.dk

Birol Al­ti­nok

At sik­re en ef­­fek­tiv ad­­mi­­ni­­stra­tion og kun­­de­­ser­vi­­ce er et ab­so­lut fo­­kus for mig. En god dag i OC er når kun­­de­til­freds­he­­den er størst. Og så selv­føl­ge­lig når reg­nin­ger­ne bli­ver be­talt til ti­den;-)

Ad­­mi­­ni­­stra­tion, regn­­skab & salg | Di­rek­tør & Part­ner | ba@onlinecity.dk

 

Læs mere om OC team »

Vi arbejder for

 • DR 1
 • Kims
 • Nestle
 • Jensen's Bøfhus
 • Danske Bank
 • Lego
 • Läkerol
 • Carlsberg
 • TDC
 • Niras
 • Gyldendal
 • VEGA
 • Interflora
 • Loreal
 • Topdanmark
 • Tulip
 • Pfizer
 • AutoMester
 • TreFor
 • Rolf Barfoed
 • Prosa
 • Brødrene Dahl
 • FynBus
 • Statens IT
 • Kræftens Bekæmpelse
 • Aller
 • Bog & Idé
 • metroxpress
 • Roskilde Festival
Bliv ringet opSend anmodning
Kontakt os